Znajdź ofertę dla siebie!

Pozwól nam znaleźć Ci pracę

Możesz powierzyć nam znalezienie odpowiedniej dla Ciebie pracy.
Pozostaw nam swoje dane kontaktowe, a odezwiemy się do Ciebie!

Możesz uzupełnić jedną z form kontaktu lub obie.

Możesz też przekazać nam więcej informacji o sobie, wypełniając aplikację. Dzięki temu będziemy mogli znaleźć dla Ciebie jeszcze trafniejszą ofertę.


Warto wiedzieć

Korzyści z pracy tymczasowej
 • Wejście na rynek pracy – wprowadzenie w życie zawodowe ludzi młodych, bez doświadczenia zawodowego.
 • Pozyskanie dochodu.
 • Zdobycie doświadczenia i wiedzy w zakresie możliwości znalezienia pracy i umiejętności związanych z formalnościami - złożenie aplikacji, rozmowa kwalifikacyjna, zawarcie umowy, wstępne badania lekarskie, NIP itp.
 • Możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień podnoszących kwalifikacje
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego – rozwijanie kompetencji.
 • Nawiązywanie kontaktów poprzez pracę w wielu przedsiębiorstwach jest często pierwszym etapem prowadzącym do zdobycia docelowego zatrudnienia.
 • Możliwość aktywizacji zawodowej dla kobiet – wejście lub powrót na rynek pracy po dłuższej nieobecności (np. kobiet po urlopach macierzyńskich, wychowawczych).
 • Zdobycie dodatkowego dochodu dla osób zatrudnionych na stałe.
 • Możliwość elastycznej organizacji czasu pracy - łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, bądź nauką (np. telemarketing, usługi promocyjne)
 • Możliwość znalezienia stałego miejsca zatrudnienia lub zmiany dotychczasowego.
Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową podlega pod Kodeks Pracy, jednak różni się od „zwykłej” umowy o pracę niżej wymienionymi elementami:

 • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony
 • krótszy czas wypowiedzenia – w przypadku umów zawieranych na okres do 2 tygodni obowiązuje trzy dniowy okres wypowiedzenia, dla umów zawieranych na dłuższy czas jest to okres tygodnia
 • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to maksymalnie 24 dni w roku, za każde przepracowane 30 dni należą się 2 dni urlopu
 • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia urlopu pracownikowi tymczasowemu
 • maksymalny czas zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową u jednego pracodawcy wynosi 18 miesięcy
Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilno-prawna jest najbardziej doniosłą i najważniejsza w obrocie gospodarczym postacią czynności prawnej. Jednakże jej zastosowanie rozciąga się również na inne aspekty życia jak np. prawa autorskie, prawo spadkowe, prawo pracy, dlatego też ustawodawca zdecydował się na określenie zasad zawierania umów w części ogólnej Kodeksu Cywilnego (art. 66 i następne KC).

Umowa jest czynnością prawną (jednakże pamiętać należy, iż nie każda czynność prawna przybiera postać umowy), przez co prowadzi do powstania stosunku prawnego łączącego strony umowy. Umowa dochodzi do skutku jeżeli strony złożą zgodne oświadczenie woli (czyli osiągną konsensus) w określonej formie (niektóre czynności prawne/umowy muszą być zawarte w tzw. formach szczególnych np. umowa sprzedaży nieruchomości, aby była ważna, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego). By umowa doszła do skutku konieczne jest również określenie stron umowy.

Jedną z podstawowych zasad przy zawieraniu umowy jest swoboda ich zawierania - przejawia się ona nie tylko swobodą kształtowania treści umowy, ale także swobodą wyboru kontrahenta oraz decydowania o tym, czy umowę zawrzeć.