Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka M – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 27/2, 60 – 835, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000711128, NIP: 781-16-89-677 (dalej zwana: Administratorem).

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@m-serwis.com.pl lub w formie pisemnej, kierując korespondencję na adres: M – Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Adama Mickiewicza 27/2, 60 – 835 Poznań.

II. Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z Administratorem umowy bądź podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej

  Dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w oparciu o przepis prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych], natomiast w przypadku, gdy podanie innych danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, dane są przetwarzane w oparciu o przepis prawa  [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 221 § 4 Kodeksu pracy w związku z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych].

  W szczególności Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące przepisy odrębne: Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (w tym art. 11b) oraz Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w tym art. 19f, 85a oraz 88z).

  Podanie danych osobowych takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  Pozostałe dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
 • obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.m-serwis.com.pl na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).

III. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi IT, serwis informatyczny, usługi prawne,
 • pracodawcom użytkownikom, jeżeli przesłany formularz lub kontakt w innej formie dotyczy procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania.  

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 221 § 4 Kodeksu pracy w związku z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, będą przechowywane do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, w związku z którym zostały przekazane, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 3 miesięcy od momentu przekazania nam danych.

Pozostałe dane osobowe pozyskane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej na podstawie udzielonej zgody przetwarzane są do momentu wycofania zgody bądź do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza. Natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - pozostałe dane osobowe pozyskane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej przetwarzane są do momentu wycofania zgody bądź przez okres 3 miesięcy od momentu przekazania nam danych – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

Dane pozyskane w związku z obsługą formularza kontaktowego przetwarzane są do momentu zakończenia obsługi skierowanego formularza kontaktowego bądź wycofania zgody - w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

V. Prawa, jakie Państwu przysługują

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych

  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.  
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych

  Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa - Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych

  Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail:
e-mail: biuro@m-serwis.com.pl
lub poprzez wysłanie żądania na adres:
M - Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 27/2, 60 – 835 Poznań.

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć umowy i jej wykonać.

Podanie przez Państwa danych - w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej – takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (a także innych danych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów) jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zw. z art. 221 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy oraz art. 11b) Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz art. 19f, 85a oraz 88z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania w/w danych w tym zakresie, a niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Należy jednak wskazać, iż podanie danych osobowych takich jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 221 § 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 5 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Podanie innych danych osobowych - w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego na stanowisko związane z wykonywaniem pracy tymczasowej - jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w przyszłych rekrutacjach, maksymalnie jednak przez okres 3 miesięcy od momentu przekazania nam danych.

Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.m-serwis.com.pl jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi formularza kontaktowego, Administrator nie będzie mógł ustosunkować się do otrzymanego formularza kontaktowego.

VII. Cookies

Serwis internetowy www.m-serwis.com.pl (dalej: Serwis) wykorzystuje pliki „cookies”. „Cookies” stanowią dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Serwisu, które są odczytywane przy łączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników serwisu oraz służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Określone funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo w przypadku wyłączenia obsługi plików „cookies”.


* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ostatniej aktualizacji: 6 mar 2020