Zatrudniasz cudzoziemców – będzie łatwiej!

Opublikowano 2 lata temu

Rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na pracowników w większości branż wymuszają konieczność zatrudniania pracowników z krajów trzecich. Zmiany w prawie mają ułatwić i uprościć procedury przedłużania cudzoziemcom możliwości pracy i pobytu w Polsce, tworząc stabilne zaplecze kadrowe.


W listopadzie 2021 Sejm uchwalił projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach. Zmiany mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sprawach oświadczeń i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jednym z najistotniejszych jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce (tj. Kartę pobytu) m.in. w zakresie rezygnacji z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. W projekcie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.Dodatkowo zniesiono obowiązek zwrócenia się z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany nazwy stanowiska (przy zachowaniu zakresu obowiązków) lub zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Ważne zmiany, które obejmują aktualnie obywateli 6 państw, tj.: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, dotyczą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:

- okres ważności oświadczenia został wydłużony z 6 do 24 miesięcy,

- zlikwidowano 12-miesięczny okres rozliczeniowy, w którym cudzoziemiec mógł przepracować maksymalnie 6 miesięcy. Pozwoli to powierzyć cudzoziemcowi pracę bez przerwy, dając możliwość stabilizacji w dłuższej perspektywie,

- zrezygnowano z konieczności uzyskiwania nowego dokumentu oświadczenia np. w przypadku zmiany pracodawcy, pod warunkiem zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia

Szczegóły proponowanych zmian i ich pełny zakres można znaleźć w projekcie ustawy na stronie: www.sejm.gov.pl